Říha Group, spol. s r.o.
Ratiboř 124, 756 21
Ratiboř u Vsetína
(zobrazit na mapě)
email: rihagroup@rihagroup.cz


tel. sekretariát:
+420 571 42 88 11
tel. obchodní oddělení:
+420 571 42 88 22
tel. servisní oddělení:
+420 571 42 88 24


Zobrazit podrobné kontakty

GDPR

 Zásady ochrany osobních údajů fyzických osob v naší společnosti v dodavatelsko-odběratelských vztazích

 Dovolujeme si Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů. Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

  1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost ŘÍHA GROUP, spol.s r.o.,IČO 64089266 , se sídlem Ratiboř 124,756 21 Ratiboř.

  1. V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?
  2. Kdy zpracováváme údaje s Vaším souhlasem?

O udělení souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste našim zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR  a chcete od nás dostávat nabídky.

  1. Kdy zpracováváme údaje bez Vašeho souhlasu

Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právních titulů a pro následující účely:

Právní titul :  Plnění  smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost:

Účel:

. realizace smluvních závazků včetně související obchodní a finanční komunikace

 

Právní  titul : Ochrana  práv a právem chráněných zájmů Správce;

Účel:

. přímý marketing směřovaný výhradně vůči našim zákazníkům a osobám splňující požadavky dle recitálu47 nařízení GDPR spočívající v nabídce produktů a služeb poskytovaných Správcem.

. kamerový systém se záznamem za účelem ochrany majetku Správce

. identifikace návštěvníků objektů Správce z důvodu ochrany majetku správce.

. ve vybraných případech posouzení Vaší  důvěryhodnosti

. pro vymáhání dlužných částek za dodané zboží, technologie nebo jiných pohledávek Správce

 

Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona

Účel:

. Poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně   uchovávání údajů na základě zákona.

. Vedení účetnictví

  1. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

-údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak)

údaje o službách , produktech ,  které  jste zakoupili, přip.službách , které nám poskytujete

-Vaše identifikační a kontaktní údaje

-platební údaje (např.údaj o zaplacené nebo dlužné částce,číslo účtu apod.)

 

  1. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme Správcem pro účely popsané bodu 2 této informace pocházející z následujících zdrojů:

Zpracováváme také údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík,živnostenský rejstřík , insolvenční rejstřík , katastr nemovitostí.

Údaje jste nám poskytl/la Vy, např. v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo jste nám je sdělil/a v průběhu naší spolupráce.

 

  1. Kdo je příjemcem osobních údajů 

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných  případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců: 

-našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu a Vámi, např. subdodavatelům , poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb

jiným subjektům v případě, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům , Policii ČR, atd.)

 

  1. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů? 

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

Právo na přístup– můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Správce poskytne kopii zpracovaných osobních údajů.

Právo na opravu – můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme

Právo na výmaz –můžete Správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

.Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

. vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na

automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné  převažující  oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak

. odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování;

.Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti ;

Právo na omezení zpracování –můžete Správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

. popřel/a jste přesnost osobních údajů a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;

. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracovávání , ale Vy je požadujete pro určení,výkon nebo obhajobu právních nároků;

. Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle č.21 odst.1 Nařízení ,dokud nebude ověřeno,zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;

Právo na přenositelnost údajů –  v  případech předpokládaných nařízením GDPR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají  a které jste poskytl Správci , s tím,že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu,máte právo Vás souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel ,pro který jste dal souhlas ,kdykoliv odvolat

Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce

Právo podat stížnost– máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. 

  1. Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný? 

O udělení Vašeho souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste našim zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání žádného produktu nebo služby naší společnosti. 

8.lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 

Souhlas udělený pro marketingové účely můžete odvolat kdykoliv.

9.Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 

Svůj souhlas se zpracování, Vašich osobních údajů můžete odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší společnosti.

 V Ratiboři 25.5.2018

Bc.Karel Říha

jednatel společnosti

Dokument podepsaný jednatelem společnosti zde.


9.2.2023

NOVÁ INSTALACE KOMPRESORU RG DPMO 22 VARIABL Oslovil nás zákazník z Lipníku nad Bečvou s požadavkem na nový kompresor, kterým chtěl nahradit jeden starší stávající kompresor s klasickou regulací zatížen/odlehčen 22 kW. Dohodli jsme se nejdříve, že provedeme týdenní měření spotřeby stlačeného vzduchu, abychom zjistili přesnou spotřebu a navrhli optimální kompresor. Dle měření byl zvolen kompresor 22 kW […]


10.11.2022

PŘÍSTAVBA HALY Přestože momentální situace v průmyslu není nakloněna investicím a většina firem vyčkává s vývojem, tak my můžeme konstatovat, vzhledem k příznivému rozvoji naší společnosti, spojený zejména s vlastní montáží moderních úsporných kompresorů řady RG, že zahajujeme stavební úpravy naší haly ve Vsetíně. Jedná se o rozšíření stávajících výrobních a skladovacích krytých prostor, kdy dojde k navýšení plochy […]


19.10.2022

PROHLÉDNĚTE SI FOTO + VIDEO! Naše firma finančně podpořila vybudování památníku vsetínskému rodákovi, plukovníku in memoriam, Františku Vavřínkovi (1914-1978), který působil jako pilot a příslušník RAF za 2.světové války. Památník je situovaný nedaleko místa Vavřínkova rodiště pod budovou Maštalisek na Horním městě ve Vsetíně. Má tvar směrovky stíhacího letounu Spitfire, na kterém Vavřínek v Británii […]

» více

Aktuální nabídka bazaru

Nabízíme second hand zařízení na úpravu stlačeného vzduchu k prodeji / zapůjčení.

Kontaktní formulář