Říha Group, spol. s r.o.
Ratiboř 124, 756 21
Ratiboř u Vsetína
(zobrazit na mapě)
email: rihagroup@rihagroup.cz


tel. sekretariát:
+420 571 42 88 11
tel. obchodní oddělení:
+420 571 42 88 22
tel. servisní oddělení:
+420 571 42 88 24


Zobrazit podrobné kontakty

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ DODAVATELSKÉ PODMÍNKY ŘÍHA GROUP, spol. s r.o.

PREAMBULE
Tyto všeobecné dodavatelské podmínky (dále „OP“) platí pro veškeré smlouvy, ve kterých společnost ŘÍHA GROUP, spol. s r.o., IČ 64089266, sídlem Ratiboř č.p. 124, 756 21 Ratiboř, vystupuje jako dodavatel (tedy ten kdo plní jako prodávající, poskytovatel či zhotovitel apod.) a jsou jejich nedílnou součástí a tvoří tak obsah smlouvy ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „občanský zákoník“). Tyto OP se uplatní ve všech typech smluv splňujících podmínku uvedenou ve větě předchozí, lhostejno zda se bude jednat o smlouvu kupní či smlouvu o dílo, servisní smlouvu či smlouvu inominátní, a bez ohledu na formu a způsob uzavření této smlouvy (dále jen jako „smlouva“). Pokud dojde k rozporu mezi OP a ustanoveními smlouvy mezí objednatelem a dodavatelem, přednost mají ujednání obsažená ve smlouvě, pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.

ŘÍHA GROUP, spol. s r.o. je dále označován jako „dodavatel“, „prodávající“, „zhotovitel“, „poskytovatel“ či jako „ŘÍHA GROUP, spol. s r.o.“.

„Objednatelem“ se v těchto OP rozumí právnická nebo fyzická osoba, které dodavatel poskytuje služby nebo která odebírá od dodavatele zboží, bez ohledu na to, zda je ve smlouvě označena jako kupující, objednatel, či zákazník, apod. Objednatelem jsou výhradně podnikatelské subjekty.

„Manuálem“ se pro účely těchto OP rozumí návod k obsluze a údržbě zařízení, který obdrží objednatel od dodavatele spolu se zařízením. Manuál obsahuje mimo jiné závazné pokyny pro objednatele ve vztahu k:
– montáži zařízení a jeho připojení k nezbytným sítím a systémům,
– obsluze zařízení a provádění pravidelné údržby zařízení ze strany objednatele,
– informaci o doporučené době životnosti jednotlivých náhradních dílů zařízení,
– informaci o intervalech, ve kterých je nezbytné provádět pravidelné servisní prohlídky zařízení,
– informaci o intervalech, ve kterých je potřeba měnit provozní kapaliny zařízení (zejm. olej či jiná maziva).

„Technologií“ nebo „technologií na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu“ se pro účely těchto OP rozumí zařízení technologie na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu, pod níž spadají kompresory, sušičky, filtrace, tlakové nádoby, separátory olej/voda a odvaděče kondenzátů.

„Ostatním zařízením“ se pro účely těchto OP rozumí zařízení, které není technologií na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu.

Technologie na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu a ostatní zařízení se pro účely těchto OP souhrnně označují jako zařízení.

„Cenou plnění“ se pro účely těchto OP rozumí cena plnění, kterou se zavazuje uhradit objednatel dodavateli na základě smlouvy.

I. UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Smlouvy jsou uzavírány v jakékoliv formě, zejména však písemně, když tuto formu dodavatel preferuje. Tyto OP se však použijí i na smluvní vztahy založené na smlouvách uzavíraných i v jiné než písemné formě (např. smlouva uzavřená prostřednictvím e-mailové komunikace, atd.).
2. V objednávce (či později, vždy však před uzavřením smlouvy) je objednatel povinen přesně specifikovat předmět plnění a jeho požadované specifikace, resp. parametry dodávaného plnění. Objednatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodavatel není povinen zkoumat, zda je dodávané zařízení/dílo vhodné pro objednatelem zamýšlený účel. Sdělí-li však objednatel tento účel dodavateli a zaváže-li se k tomu dodavatel písemně, je dodavatel povinen být objednateli při zkoumání vhodnosti dodávaného plnění v rámci svých možností a zkušeností součinný.
3. Má-li dodavatel zájem smluvní vztah s objednatelem uzavřít, vytvoří na základě objednávky objednatele cenovou nabídku (dále jen „cenová nabídka“ nebo „nabídka“), kterou předloží objednateli. Není-li smlouva uzavřena v písemné formě, může k jejímu uzavření dojít i akceptací cenové nabídky ze strany objednatele. Vyloučeno však není ani uzavření smlouvy jiným způsobem.
4. Tyto OP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy a stávají se pro obě smluvní strany závazné. OP jsou k uzavřené smlouvě přímo připojeny (např. jako příloha smlouvy) nebo jsou připojeny tak, že cenová nabídka dodavatele odkazuje na stránky veřejné sítě internet, kde jsou tyto OP zveřejněny. Pokud objednatel nejpozději při uzavření smlouvy nesdělí, že se s OP nemohl seznámit, potom platí, že OP byly ke smlouvě řádně připojeny.

II. DODÁNÍ ZAŘÍZENÍ/DÍLA
1. Dohodnou-li se smluvní strany na tom, že dodavatel dopraví zařízení do místa určeného objednatelem (dále jen jako „Provozovna objednatele“), proběhne dodání zařízení v termínu dohodnutém smluvními stranami, anebo není-li této dohody, tak v termínu určeném dodavatelem, přičemž dodání zařízení proběhne v takovémto případě vždy v pracovní dny, v době mezi 06:00 a 18:00.
2. Zařízení je dodáno objednateli:
a) zajišťuje-li dopravu do Provozovny objednatele, či do jiného místa zvoleného objednatelem, dodavatel, pak v okamžiku, kdy dodavatel umožní objednateli vyložení zařízení z vozidla dopravce zajištěného dodavatelem v místě určeném objednatele;
b) v ostatních případech, pak v okamžiku, kdy dodavatel umožní objednateli nakládat se zařízením v místě určeném dodavatelem (zejm. sklad dodavatele).
3. Výběr místa konečného umístnění zařízení v Provozovně objednatele provádí objednatel a případná nevhodnost daného místa k umístění zařízení je tedy plně na odpovědnosti objednatele.
4. Pokud se nezaváže dodavatel provést montáž zařízení, odpovídá objednatel za řádně provedenou montáž zařízení, bez ohledu na to, jaký subjekt montáž zařízení bude provádět. V takovémto případě odpovídá objednatel za to, že montáž zařízení bude provedena v souladu s Manuálem a v souladu s veškerými technickými normami, které se vztahují k danému typu zařízení a k danému typu činnosti.
5. Pokud se nezaváže dodavatel provést připojení zařízení k nezbytným sítím a systémům, odpovídá objednatel rovněž i za řádné provedení těchto činností, bez ohledu na to, jaký subjekt tyto činnosti bude provádět. V takovémto případě odpovídá objednatel za to, že připojení zařízení k nezbytným sítím a systémům bude provedeno v souladu s Manuálem a v souladu s veškerými technickými normami, které se vztahují k danému typu zařízení a k danému typu činnosti.
6. Dodavatel neodpovídá za nezprovoznění technologie na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu z důvodů ležících na straně objednatele (např. z důvodu nevhodně zvoleného místa umístnění technologie, resp. jeho nedostatečné technické vybavenosti, z důvodu neprovedení přemístění technologie z vozidla dopravce do místa konečného umístění technologie v Provozovně objednatele, z důvodu neprovedení/vadného provedení montáže technologie, pokud k jejímu provedení nebyl smluvně zavázán dodavatel, z důvodu neprovedení/vadného provedení připojení technologie k nezbytným sítím a systémům, pokud k jejímu provedení nebyl smluvně zavázán dodavatel, atd.). Zprovozněním technologie se pro účely těchto OP rozumí naprogramování technologie dle požadavků objednatele, kontrola parametrů a funkčnosti technologie. V takovémto případě vznikne nárok na zaplacení Ceny plnění dle smlouvy dodavateli již okamžikem dodání zařízení, resp. dopravení zařízení do Provozovny objednatele (ač nedošlo k úspěšnému zprovoznění zařízení).
7. Dodavatel neodpovídá za neprovedení/nedokončení díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. z důvodu nevhodně zvoleného místa umístnění zařízení, resp. jeho nedostatečné technické vybavenosti, z důvodu neprovedení přemístění zařízení z vozidla dopravce do místa konečného umístění zařízení v Provozovně objednatele, atd.). V takovémto případě vznikne dodavateli nárok na zaplacení příslušné části Ceny plnění odpovídající rozsahu díla (dodávka zařízení a prací), které bylo ze strany dodavatele dokončeno (ač nedošlo k dokončení celého díla a úspěšnému zprovoznění technologie), a to k okamžiku, kdy dodavatel není schopen z důvodů ležících na straně objednatele dílo dokončit.
8. Je-li předmětem smlouvy provedení díla, či jakýchkoliv prací/činností, ze strany dodavatele, budou tyto prováděny dle časového harmonogramu sjednaného smluvními stranami ve smlouvě, anebo po uzavření smlouvy (dohoda ohledně časového harmonogramu může být uzavřena i formou výměny e-mailové komunikace). Není-li časový harmonogram takto sjednán, zavazuje se dodavatel provést dílo/sjednané práce/činnosti dle jím stanoveného časového harmonogramu. Pokud z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele nebude umožněno dodavateli, resp. jeho pracovníkům, provádění díla/prací dle sjednaného/stanoveného časového harmonogramu (např. nepřipravenost pracoviště pro umístění zařízení a provádění prací, přerušení prací z důvodů ležících na straně objednatele, atd.), budou o tuto dobu prodlouženy veškeré termíny provádění prací dle časového harmonogramu. Pokud z tohoto důvodu vzniknou dodavateli jakékoliv vícenáklady nebo újma, zavazuje se tyto objednatel uhradit dodavateli.
9. Po uvedení technologie do provozu je objednatel povinen v souladu s příslušnými technickými normami provést dotažení příslušných elektrických prvků (povolené fáze).

III. VLASTNICKÉ PRÁVO, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZAŘÍZENÍ
1. Nebezpečí škody na zařízení přechází z dodavatele na objednatele okamžikem dodání zařízení objednateli.
2. Sjednává se výhrada vlastnického práva ve vztahu k zařízení. Vlastnické právo k zařízení přechází na objednatele teprve okamžikem úplného zaplacení Ceny plnění.

IV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZAŘÍZENÍ/DÍLA
1. Objednatel se zavazuje neprodleně po dodání zařízení, ještě před jeho montáží a připojení k nezbytným sítím a systémům, provést jeho prohlídku za účelem zjištění, zda zařízení vykazuje zjevné vady. Stejně tak se zavazuje objednatel provést prohlídku díla neprodleně po jeho dokončení za účelem zjištění, zda dílo nevykazuje zjevné vady.
2. Zjevné vady zařízení/díla mohou být uplatněny objednatelem nejpozději do předání a převzetí zařízení/díla a musí být zaznamenány v předávacím protokolu. K uplatnění zjevných vad zařízení a provedených prací po předání a převzetí zařízení/díla nebude přihlíženo.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí zařízení/díla jen z vážných důvodů. Vážné důvody, které opravňují objednatele k odmítnutí převzetí zařízení/díla, jsou například dodání zařízení/díla, které vykazuje podstatné vady nebo nedodělky. Vykazuje-li zařízení/dílo pouze drobné závady či nedostatky (např. estetického charakteru), které neovlivňují negativně funkčnost zařízení, není tato skutečnost vážným důvodem, pro který by mohl objednatel odmítnout převzít zařízení/dílo.
4. Odmítne-li objednatel bez vážných důvodů převzít zařízení/dílo a podepsat předávací protokol, je dílo předáno dodavatelem k okamžiku, kdy objednatel bez vážných důvodů odmítne předávací protokol podepsat.
5. Pokud objednatel bez vážných důvodů odmítne převzít zařízení/dílo a stvrdit jeho převzetí podpisem předávacího protokolu, anebo do předávacího protokolu neuvede zjevné vady zařízení/díla, má se za to, že zařízení/dílo převzal a že zařízení/dílo nevykazuje žádné zjevné vady a nemá k němu žádných výhrad.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE
1. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost k plnění smluvních závazků ze strany dodavatele a upozornit dodavatele na všechny okolnosti, které by mohly mít vliv na řádné plnění smlouvy dodavatelem.
2. Objednatel se zavazuje zejména umožnit dodavateli a jeho pracovníkům provádění nezbytných činností v Provozovně objednatele, případně v jiném místě (dle místa umístění zařízení), a to v návaznosti na obsah konkrétního smluvního vztahu s dodavatelem.
3. Po dobu, kdy provádí dodavatel, resp. jeho pracovníci, jakékoliv činnosti v Provozovně objednatele, či na jiném místě určeném objednatelem, na základě smlouvy, či v souvislosti s ní (např. zprovoznění zařízení, servisní zásah, pravidelná servisní prohlídka, montáž zařízení, atd.), zavazuje se objednatel na své náklady zajistit dodavateli, resp. jeho pracovníkům, nezbytné podmínky pro výkon těchto činností, zejména:
– bezplatný přístup k elektrické energii o dostatečném výkonu, případně k jiným nezbytným sítím,
– umožnění bezplatného vjezdu do areálu a umožnění bezplatného parkování vozidel dodavatele po nezbytně nutnou dobu,
– vytvoření vyhovujících pracovních podmínek pro pracovníky dodavatele, kteří budou dané úkony provádět (tj. umožnění příchodu na pracoviště, kde je zařízení umístěno, zajištění nerušeného výkonu práce a vhodných pracovních podmínek, dostatečné osvětlení a odvětrávání, zajištění podmínek BOZP, přístup k sociálnímu zařízení, atd.),
– hasičský dozor, je-li potřeba.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE
1. Cena plnění se považuje za uhrazenou připsáním příslušné částky na bankovní účet dodavatele.
2. Objednatel souhlasí výslovně s tím, že dodavatel je oprávněn daňové doklady dle svého uvážení vystavovat mimo jiné i v elektronické podobě, přičemž v takovémto případě budou daňové doklady zasílány objednateli na jím sdělenou kontaktní e-mailovou adresu.
3. Není-li ve smlouvě, příp. nabídce dodavatele, uvedeno jinak, v Ceně plnění nejsou zahrnuty náklady na dopravu a balné. Je-li dle smlouvy dodavatel zavázán i k dopravě či zabalení předmětu plnění, zavazuje se odběratel uhradit dodavateli tyto náklady v dodavatelem vynaložené výši, není-li dohodnuto smluvními stranami výslovně jinak.
4. Odběratel není oprávněn zadržovat dodavateli jakékoliv platby, a to z žádného důvodu.
5. Splatnost veškerých faktur vystavených poskytovatelem je 14 dnů, není-li na faktuře uvedena splatnost delší, anebo není-li mezi smluvní stranami sjednána delší splatnost.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv platby dodavateli, či její části, zavazuje se objednatel zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Pokuta dle předchozího ustanovení se stává automaticky splatnou ke dni, kdy na její zaplacení vznikne dodavateli nárok.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST
1. Záruka za jakost může být dodavatelem poskytnuta jen, je-li to výslovně sjednáno v písemné smlouvě uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem, anebo učiní-li tak dodavatel v rámci jednostranného písemného prohlášení adresovaného objednateli. Jiný způsob poskytnutí záruky za jakost se vylučuje.
2. Není-li v konkrétním případě sjednáno jinak, poskytuje se záruka na jakost výhradně na dodanou technologii na výrobu a úpravu stlačeného vztahu, přičemž nevztahuje se na ostatní zařízení, ani na poskytnuté práce, anebo jiné plnění mající charakter díla. Je-li záruka za jakost v konkrétním případě poskytnuta dodavatelem i na práce, nebo jiné plnění mající charakter díla, použijí se ustanovení čl. VII. těchto OP obdobně.
3. Není-li sjednáno v konkrétním případě jinak, záruční doba běží od okamžiku převzetí zařízení/díla, na nějž se záruka za jakost vztahuje.
4. Práva ze záruky za jakost náleží objednateli pouze, pokud doručí dodavateli písemné oznámení o vadě v průběhu trvání záruční doby. K oznámení o vadě učiněném v jiné než písemné formě nemusí být dodavatelem přihlíženo.
5. Reklamace (oznámení o vadě v průběhu trvání záruční doby) je učiněna řádně, je-li učiněna písemně a obsahuje-li podrobný popis reklamované vady. Po oznámení vady je objednatel povinen:
– umožnit dodavateli během běžné provozní doby provedení prohlídky zařízení/díla za účelem lokalizace a zhodnocení vady a případně provedení nezbytných prací za účelem odstranění vady;
– předložit již při první prohlídce zařízení ze strany dodavatele (po oznámení vady dle čl. VII.5. těchto OP) úplný a řádně vedený provozní deník zařízení, který je veden v souladu s pokyny uvedenými v Manuálu;
– na požádání dodavatele prokázat dodavateli přiměřeným způsobem splnění povinností objednatele při obsluze a údržbě zařízení plynoucích z Manuálu.
6. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že objednatel má z titulu záruky za jakost právo pouze na odstranění vady opravou, jedná-li se o vadu odstranitelnou opravou.
7. Je-li vada odstraňována opravou, prodávající se zavazuje začít s odstraňováním vady v rámci záruky za jakost v přiměřené časové lhůtě od okamžiku, kdy přijal oznámení o vadě zařízení v záruční době.
8. Práva ze záruky nenáleží objednateli v případě vad či nedostatků zařízení/díla:
– představujících běžné opotřebení zařízení,
– způsobených objednatelem či třetí osobou.
Smluvní strany si výslovně sjednávají, že za vadu zařízení ve vztahu k záruce za jakost se nepovažuje rovněž potřeba výměny jednotlivých dílů zařízení po dosažení jejich doporučené doby životnosti uvedené v Manuálu a potřeba výměny provozních kapalin u zařízení v pravidelných intervalech uvedených v Manuálu. Bude-li mezi smluvními stranami sjednána servisní smlouva, bude provádět výměnu jednotlivých dílů zařízení po dosažení jejich doporučené doby životnosti a výměnu provozních kapalin zařízení na základě objednávek ze strany objednatele a na náklady objednatele dodavatel.
9. Záruku za jakost objednatel pozbývá v celém rozsahu v následujících případech:
a) Bude-li použit bez předchozího písemného souhlasu dodavatele u zařízení náhradní díl, který není náhradním dílem dodaným nebo schváleným dodavatelem, anebo jiné provozní kapaliny, než ty dodané či schválené dodavatelem.
b) Provede-li pravidelnou servisní prohlídku zařízení nebo opravu zařízení po dobu běhu záruční doby bez předchozího písemného souhlasu dodavatele osoba odlišná od dodavatele. Tímto není myšleno provádění pravidelné údržby zařízení dle Manuálu, k jejímuž provedení je povinen objednatel dle podmínek uvedených v Manuálu.
c) Bude-li na zařízení bez předchozího písemného souhlasu dodavatele provedena jakákoliv úprava. Bude-li zařízení používáno k jinému účelu, než-li předpokládá technická dokumentace či tato smlouva.
d) Nebude-li ze strany objednatele dodržena jakákoliv povinnost z Manuálu vztahující se k zařízení, zejména k jeho montáži a zprovoznění, k užívání, obsluze a údržbě, anebo poruší-li objednatel jakýkoliv pokyn dodavatele stran zařízení.
e) Nezajistí-li objednatel řádně a včas provedení pravidelné servisní prohlídky zařízení v intervalech stanovených v Manuálu, či výměnu dílu zařízení po uplynutí doby jeho doporučené životnosti uvedené v Manuálu, anebo výměnu provozních kapalin zařízení v intervalech stanovených v Manuálu.
10. Další podmínky trvání záruky za jakost jsou obsaženy v Manuálu.

VIII. ZÁKONNÁ ODPOVĚDNOST ZA VADNÉ PLNĚNÍ
1. Zjevné vady zařízení/díla je povinen objednatel oznámit dodavateli nejpozději v okamžiku předání a převzetí zařízení/díla a vytknout je v rámci předávacího protokolu. V případě opožděné reklamace ztrácí objednatel veškerá práva z titulu vadného plnění a stejně tak případný nárok na náhradu škody ve vztahu k dodavateli.
2. Skryté vady zařízení/díla je povinen objednatel oznámit dodavateli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 5 dnů od jejich zjištění objednatelem, anebo od okamžiku, kdy měl objednatel při zachování náležité péče (a při dodržení všech svých povinností dle Manuálu) existenci dané vady zjistit, podle toho, která z těchto okolností nastane dříve. V případě opožděné reklamace ztrácí objednatel veškerá práva z titulu vadného plnění a stejně tak případný nárok na náhradu škody ve vztahu k dodavateli.
3. Reklamace je učiněna řádně, je-li učiněna písemně a obsahuje-li podrobný popis reklamované vady. K oznámení o vadě učiněném v jiné než písemné formě nemusí být dodavatelem přihlíženo. Neuvede-li objednatel v rámci oznámení vady jím učiněnou volbu práva z vadného plnění, určí dodavatel dle svého uvážení a dle okolností případu, které právo z vadného plnění objednateli v daném případě bude náležet. Jedná-li se o opravitelnou vadu, bude vada odstraňována vždy provedením opravy.
4. Po oznámení vady je objednatel povinen:
– umožnit dodavateli během běžné provozní doby provedení prohlídky zařízení/díla za účelem lokalizace a zhodnocení vady a případně provedení nezbytných prací za účelem odstranění vady;
– předložit již při první prohlídce zařízení ze strany dodavatele (po oznámení vady dle čl. VII.5. těchto OP) úplný a řádně vedený provozní deník zařízení, který je veden v souladu s pokyny uvedenými v Manuálu;
– na požádání dodavatele prokázat dodavateli přiměřeným způsobem splnění povinností objednatele při obsluze a údržbě zařízení plynoucích z Manuálu.
5. Je-li vada odstraňována opravou, dodavatel se zavazuje začít s odstraňováním reklamované vady v přiměřené časové lhůtě od okamžiku, kdy přijal reklamaci.
6. Práva z vadného plnění nenáleží objednateli v případě vad či nedostatků zařízení/díla:
– představujících běžné opotřebení zařízení,
– způsobených objednatelem či třetí osobou.
Smluvní strany si výslovně sjednávají, že za vadu zařízení ve vztahu k zákonné odpovědnosti dodavatele z titulu vadného plnění se nepovažuje rovněž potřeba výměny jednotlivých dílů zařízení po dosažení jejich doporučené doby životnosti uvedené v Manuálu a potřeba výměny provozních kapalin u zařízení v pravidelných intervalech uvedených v Manuálu. Bude-li mezi smluvními stranami sjednána servisní smlouva, bude provádět výměnu jednotlivých dílů zařízení po dosažení jejich doporučené doby životnosti a výměnu provozních kapalin zařízení na základě objednávek ze strany objednatele a na náklady objednatele dodavatel.
7. Práva z vadného plnění nenáleží objednateli rovněž i v následujících případech:
a) Bude-li použit bez předchozího písemného souhlasu dodavatele u zařízení náhradní díl, který není náhradním dílem dodaným nebo schváleným dodavatelem, anebo jiné provozní kapaliny, než ty dodané či schválené dodavatelem.
b) Bude-li na zařízení/díle bez předchozího písemného souhlasu dodavatele provedena jakákoliv úprava. Bude-li zařízení/dílo používáno k jinému účelu, než-li předpokládá technická dokumentace či tato smlouva.
c) Nebude-li ze strany objednatele dodržena jakákoliv povinnost z Manuálu vztahující se k zařízení, zejména k jeho montáži a zprovoznění, k užívání, obsluze a údržbě, anebo poruší-li objednatel jakýkoliv pokyn dodavatele stran zařízení/díla.
d) Nezajistí-li objednatel řádně a včas provedení pravidelné servisní prohlídky zařízení v intervalech stanovených v Manuálu, či výměnu dílu zařízení po uplynutí doby jeho doporučené životnosti uvedené v Manuálu, anebo výměnu provozních kapalin zařízení v intervalech stanovených v Manuálu.

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Dodavatel nenese odpovědnost za neplnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy z důvodu událostí, které jsou mimo jeho přiměřenou kontrolu, včetně, mimo jiné, zásahů vyšší moci, stávek, nepokojů, výluk nebo jiných protestních akcí včetně pracovních sporů (ať již takové spory zahrnují zaměstnance, či nikoliv), dopravních nehod, dopravních zácp či výluk, epidemií nemocí a navazujících epidemiologických opatření, nedostatku materiálů anebo z důvodu jakéhokoliv jiného zásahu, záležitosti nebo věci mimo jeho přiměřenou kontrolu, a po tuto dobu tedy není v prodlení se splněním svých povinností plynoucích ze smlouvy. V případě, že dodavatel nesplní své povinnosti ze smlouvy z jakéhokoliv důvodu uvedeného v tomto ustanovení, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Je-li z důvodů uvedených v tomto ustanovení dodavateli znemožněno splnění povinnosti dle této smlouvy po dobu delší než-li 6 měsíců, může na základě písemné výpovědi bez výpovědní doby kterákoliv ze smluvních stran ukončit tuto smlouvu.
2. Smluvní strany si sjednávají následující limitace odpovědnosti dodavatele za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám:
– Dodavatel nese ve vztahu k objednateli a třetím osobám v souvislosti se vztahem založeným smlouvou odpovědnost pouze za újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
– Dodavatel nenese ve vztahu k objednateli a třetím osobám v souvislosti se vztahem založeným touto smlouvou odpovědnost za újmu spočívající v ušlém zisku, ztrátě předpokládaných úspor či obchodní příležitosti, za ztrátu dobrého jména či pověsti, a to bez ohledu na příčinu.
– Dodavatel nenese ve vztahu k objednateli a třetím osobám v souvislosti se vztahem založeným touto smlouvou odpovědnost za újmu vzniklou v příčinné souvislosti s událostmi, které jsou mimo jeho přiměřenou kontrolu, včetně, mimo jiné, zásahů vyšší moci, stávek, nepokojů, výluk nebo jiných protestních akcí včetně pracovních sporů (ať již takové spory zahrnují zaměstnance, či nikoliv), dopravních nehod, zácp či výluk, epidemií nemocí a navazujících epidemiologických opatření, nedostatku materiálů anebo z důvodu jakéhokoliv jiného zásahu, záležitosti nebo věci mimo jeho přiměřenou kontrolu.
– Dodavatel nese ve vztahu k objednateli a třetím osobám v souvislosti se vztahem založeným smlouvou odpovědnost za škodu maximálně do částky odpovídající Ceně plnění dle smlouvy, anebo do částky 100.000,- Kč, podle toho, která z těchto částek bude nižší.
3. Objednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které obdržel od dodavatele nebo získal z jiných zdrojů na základě této smlouvy, či v souvislosti s ní (ať již ve fázi před uzavřením smlouvy, anebo po jejím uzavření), zejména se tato povinnost vztahuje je informace, které mají povahu obchodního tajemství a informace, o nichž se lze důvodně domnívat, že se jedná o důvěrné informace (např. popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by prodávajícímu mohlo způsobit škodu). Povinnost mlčenlivosti dle tohoto ustanovení se vztahuje na informace v jakékoliv podobě a bez ohledu na nosič, na němž jsou zachyceny. Objednatel je oprávněn informace, které obdržel nebo získal na základě této smlouvy, či v souvislosti s ní použít výhradně k účelům předpokládaným touto smlouvou, a není bez předchozího písemného souhlasu dodavatele oprávněn tyto informace předat třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Ustanovení tohoto článku bude účinné i po ukončení této smlouvy (ať již dojde k ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu, tedy i například z důvodu odstoupení od smlouvy) a jeho účinnost skončí nejdříve 10 let po ukončení účinnosti této smlouvy. Poruší-li objednatel povinnost mlčenlivosti dle tohoto ustanovení, vznikne dodavateli vůči objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti ze strany objednatele. Tímto ustanovením není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody ve vztahu k objednateli.
4. Objednatel se zavazuje podrobně se s Manuálem seznámit a zajistit, aby v dostatečné míře s ním byly seznámeny i osoby, které budou zajišťovat obsluhu a údržbu zařízení. Objednatel se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti, které jsou mu stanoveny Manuálem, touto smlouvou a pokyny dodavatele, stran obsluhy, údržby a čištění zařízení, zejména:
– provádět pravidelnou údržbu a očistu zařízení v souladu s podmínkami uvedenými v Manuálu a pokyny dodavatele a vést o tomto přehledné záznamy, a to ve formě provozního deníku zařízení, jehož vzor je uveden v Manuálu, a to v rozsahu stanoveném Manuálem;
– zajistit, že dojde k výměně jednotlivých dílů zařízení po uplynutí doby jejich doporučené životnosti uvedené v Manuálu, přičemž použity mohou být pouze takové náhradní díly, které byly dodány nebo schváleny dodavatelem;
– zajistit výměnu provozních kapalin zařízení v intervalech stanovených v Manuálu, přičemž provozní kapaliny mohou být nahrazeny pouze těmi, které byly dodány nebo schváleny dodavatelem;
– zajistit provedení pravidelných servisních prohlídek zařízení v intervalech stanovených v Manuálu;
– v případě jakékoliv poruchy či závady na zařízení postupovat v souladu s Manuálem a pokyny dodavatele.
5. Při provádění jakýchkoliv prací v Provozovně objednatele jsou povinni zaměstnanci a zástupci dodavatele dodržovat veškeré vnitřní předpisy objednatele (zejména ve vztahu k bezpečnosti provozu), s nimiž byli prokazatelně před zahájením prací objednatelem seznámeni.
6. Je-li to nezbytné, zejména z bezpečnostního hlediska, aby byli před vstupem do provozovny či areálu objednatele, seznámeni zaměstnanci a zástupci dodavatele s jakýmikoliv vnitřními předpisy objednatele, je povinen objednatel je s nimi na své náklady seznámit a umožnit jim jejich dodržování. Vyžaduje-li bezpečnost provozu objednatele použití ochranných pomůcek ze strany zaměstnanců a zástupců dodavatele (např. ochranné helmy), je povinen tyto objednatel na své náklady zaměstnancům a zástupcům dodavatele opatřit a poučit je o povinnosti jejich nošení.
7. Objednatel je oprávněn požadovat, aby v době, kdy se budou zaměstnanci a zástupci dodavatele pohybovat v provozovně či areálu objednatele, měli na sobě viditelné označení obchodní firmy dodavatele, anebo byli jinak viditelně odlišeni od zaměstnanců a pracovníků objednatele. Pokud objednatel takovýto požadavek vznese, je povinen buďto na své náklady opatřit zaměstnancům a zástupcům dodavatele odlišovací prvky (např. reflexní vesty, atd.), anebo tyto si opatří dodavatel, avšak na náklady objednatele.
8. Během provádění veškerých prací v provozovně objednatele umožní dodavatel odpovědnému zástupci objednatele v přiměřené míře provádění kontroly provádění prací ze strany zaměstnanců a zástupců dodavatele.

X. SERVISNÍ SMLOUVA
1. Ustanovení čl. X. těchto OP se použijí výhradně na smluvní vztahy založené servisní smlouvou. Za servisní smlouvu se pro účely tohoto ustanovení považují jakékoliv smlouvy, jejichž předmětem je provádění záručního nebo pozáručního servisu na technologii ze strany dodavatele.
2. Veškeré ceny uvedené v servisní smlouvě, případně v jejich přílohách, které je objednatel povinen uhradit dodavateli, je oprávněn dodavatel jednostranně navýšit v následujících situacích:
a) Dodavatel je oprávněn za dobu trvání servisní smlouvy vždy 1x za kalendářní rok jednostranně zvýšit jakoukoliv z cen uvedených v servisní smlouvě, příp. v jejich přílohách, o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Toto zvýšení cen je dodavatel povinen písemně oznámit objednateli do 1. května příslušného kalendářního roku. Toto navýšení cen nabude účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení dle předchozí věty objednateli.
b) Dodavatel je oprávněn za dobu trvání servisní smlouvy, a to v rozsahu maximálně 3x za kalendářní rok, jednostranně zvýšit jakoukoliv z cen uvedených v servisní smlouvě, případně jejich přílohách, a to za situace, kdy dojde k navýšení cen vstupů na straně dodavatele, příp. jeho dodavatelů (zejména navýšení cen náhradních dílů či provozních kapalin, změna kurzů). Toto zvýšení cen je dodavatel povinen písemně oznámit objednateli, přičemž účinnosti toto navýšení cen nabude okamžikem doručení písemného oznámení dle předchozí věty objednateli. Navýšení cen dle tohoto ustanovení je dodavatel povinen v případě požadavku ze strany objednatele objednateli zdůvodnit a případně i prokázat navýšení cen vstupů. Toto navýšení cen nesmí procentuálně přesáhnout rozsah, o kolik se navýšily vstupy dodavatele (např. o kolik došlo navýšení cen náhradních dílů ze strany jeho dodavatelů).
3. Likvidaci odpadů vzniklých z činnosti dodavatele dle servisní smlouvy zajistí na náklady objednatele dodavatel, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Bude-li nezbytné provedení demontáže zařízení a jeho odvoz z Provozovny objednatele, či z jiného místa, kde je zařízení umístěno, zavazuje se objednatel na své náklady provést naložení demontovaného zařízení na vozidlo přistavené dodavatelem, včetně dopravení demontovaného zařízení z původního umístnění na plochu, na níž bude připraveno vozidlo dodavatele, a to včetně zajištění nezbytných manipulačních prostředků (např. jeřáb) a obsluhy. 5. Objednatel se zavazuje na požádání dodavatele:
– předložit dodavateli úplný a řádně vedený provozní deník zařízení, který je veden v souladu s pokyny uvedenými v Manuálu;
– prokázat dodavateli přiměřeným způsobem splnění povinností objednatele při obsluze a údržbě zařízení plynoucích z Manuálu.
6. Po provedení servisních činností bude dodavatelem vystaven protokol o provedených pracích, který bude obsahovat výčet provedených úkonů.
7. Dodavatel neodpovídá objednateli za škody vzniklé objednateli v souvislosti s prováděním činností dodavatele dle servisní smlouvy, zejména v souvislosti s nezbytným omezením výroby a narušením provozu objednatele (např. ušlý zisk v důsledku omezení výroby, atd.).
8. Předmětem servisní smlouvy může být pouze servis technologií na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu ze strany dodavatele.

XI. ZÁVĚREČNÁ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Dodavatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení objednatelem. Dále může dodavatel od smlouvy odstoupit v případě:
a) Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
b) Vstupu objednatele do likvidace;
c) Ocitne-li se objednatel v prodlení s poskytnutím jakékoliv součinnosti dle smlouvy delším než 15 dnů a zároveň nezbytnou součinnost neposkytne dodavateli ani na základě výzvy ze strany dodavatele.
d) Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle smlouvy delším než-li 30 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dojitím druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran (zejm. nárok na zaplacení náhrady škody a smluvní pokuty vzniklé do okamžiku odstoupení od smlouvy).
3. Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku vůči dodavateli vzniklou ze smlouvy či v souvislosti s ní postoupit či zastavit jen s předchozím písemným souhlasem dodavatele. V případě porušení této povinnosti ze strany objednatele se zavazuje uhradit objednatel dodavateli smluvní pokutu ve výši postoupené/zastavené pohledávky.
4. V případě, že je porušení povinností ze smlouvy sankcionováno smluvní pokutou, není tím dotčena možnost poškozené smluvní strany požadovat nárok na náhradu škody.
5. Rozhodným právem pro smluvní vztah založený smlouvou je české právo. Veškeré spory plynoucí ze smlouvy či v souvislosti s ní budou rozhodovány výhradně českými soudy (místní příslušnost soudu určena dle sídla dodavatele ke dni uzavření smlouvy). Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva).
6. Veškeré nákresy, postupy, výrobní dokumentace apod. poskytnuté dodavatelem objednateli jsou autorská díla dodavatele a objednatel není oprávněn jej užít ve smyslu autorského zákona bez svolení dodavatele.
7. Za doručené se považují písemnosti, e-maily a další zprávy adresované dodavateli, jejichž doručení dodavatel potvrdí, anebo u nichž bude disponovat objednatel potvrzením o doručení.

 

Dne: 23.2.2023

Vydal:

Bc. Karel Říha

jednatel společnosti


9.2.2023

NOVÁ INSTALACE KOMPRESORU RG DPMO 22 VARIABL Oslovil nás zákazník z Lipníku nad Bečvou s požadavkem na nový kompresor, kterým chtěl nahradit jeden starší stávající kompresor s klasickou regulací zatížen/odlehčen 22 kW. Dohodli jsme se nejdříve, že provedeme týdenní měření spotřeby stlačeného vzduchu, abychom zjistili přesnou spotřebu a navrhli optimální kompresor. Dle měření byl zvolen kompresor 22 kW […]


10.11.2022

PŘÍSTAVBA HALY Přestože momentální situace v průmyslu není nakloněna investicím a většina firem vyčkává s vývojem, tak my můžeme konstatovat, vzhledem k příznivému rozvoji naší společnosti, spojený zejména s vlastní montáží moderních úsporných kompresorů řady RG, že zahajujeme stavební úpravy naší haly ve Vsetíně. Jedná se o rozšíření stávajících výrobních a skladovacích krytých prostor, kdy dojde k navýšení plochy […]


19.10.2022

PROHLÉDNĚTE SI FOTO + VIDEO! Naše firma finančně podpořila vybudování památníku vsetínskému rodákovi, plukovníku in memoriam, Františku Vavřínkovi (1914-1978), který působil jako pilot a příslušník RAF za 2.světové války. Památník je situovaný nedaleko místa Vavřínkova rodiště pod budovou Maštalisek na Horním městě ve Vsetíně. Má tvar směrovky stíhacího letounu Spitfire, na kterém Vavřínek v Británii […]

» více

Aktuální nabídka bazaru

Nabízíme second hand zařízení na úpravu stlačeného vzduchu k prodeji / zapůjčení.

Kontaktní formulář