Říha Group, spol. s r.o.
Ratiboř 124, 756 21
Ratiboř u Vsetína
(zobrazit na mapě)
email: rihagroup@rihagroup.cz


tel. sekretariát:
+420 571 42 88 11
tel. obchodní oddělení:
+420 571 42 88 22
tel. servisní oddělení:
+420 571 42 88 24


Zobrazit podrobné kontakty

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ŘÍHA GROUP, spol. s r.o. RATIBOŘ

Upozornění:

Tento dokument včetně příloh je výhradně duševním vlastnictví společnosti ŘÍHA GROUP, spol. s r.o. Ratiboř.  Jakékoliv další využití (kopírování, opisování, předávání, prodej atd.) lze provádět jen se souhlasem ředitele společnosti.

Zpracoval:Bc. Karel Říha Schválil:Bc. Karel Říha  Účinnost od:13.6.2016 

 

 1.  VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

1.1 V těchto podmínkách:

Kupující“ znamená jakéhokoliv zákazníka Prodávajícího, jemuž jsou Produkty dodávány na základě těchto smluvních podmínek

Obchodní Partner znamená jakéhokoliv subdodavatele Prodávajícího, který přímo či nepřímo dodává materiály a suroviny potřebných k výrobě nebo vykonává jakoukoli opravárenskou činnost pro Prodávajícího.

Smlouva“ znamená jakoukoliv smlouvu nebo potvrzenou objednávku mezi Prodávajícím a Kupujícím o prodeji a koupi Produktů;

Ex Works“ znamená „ze závodu“, jak je definováno ve vydání pravidel pro výklad obchodních podmínek známých jako dodací podmínky INCOTERMS, které jsou aktuální k datu objednávky Kupujícího;

Práva k duševnímu vlastnictví“ znamenají veškerá práva k patentům, autorská práva, osobnostní práva, práva k obchodním názvům a názvům produktů, práva k ochranným známkám, průmyslovým vzorům, know how a veškerá další práva k duševnímu vlastnictví a veškeré používání kterýchkoli z výše uvedených práv, jež mohou existovat kdekoli na světě, přičemž nezáleží na tom, zda jsou registrovaná nebo registrovatelná, či nikoliv;

Produkty“ znamenají veškeré produkty a související dokumentaci, jež budou dodány na základě smlouvy nebo závazné objednávky vystavených dle těchto VOP podmínek ;

Prodávající“ znamená společnost Říha Group, spol. s r.o.

Písemný dokument“ zahrnuje kabelový, faksimilní přenos, elektronický přenos dat, komunikaci prostřednictvím e-mailu  a jakékoliv oznámení podle těchto VOP, u níž bude vyžadována písemná forma, tedy „písemně“, nebo jakékoliv „písemné oznámení“ budou vykládány v souladu s VOP.

 

 

1.2 Veškeré cenové nabídky jsou prováděny a veškeré objednávky jsou přijímány na základě těchto podmínek. Veškeré jiné požadavky, podmínky nebo ujednání jakéhokoli druhu jsou z VOP nebo jakkoliv změněných podmínek VOP vyloučeny, ledaže by je Prodávající písemně přijal (potvrzení objednávky dle jinak upravených VOP). Zejména nebudou pro Smlouvu za žádných okolností platit žádné kupní podmínky, které může Kupující kdykoliv předložit, a nevznesení námitek proti takovým kupním podmínkám ze strany Prodávajícího neznamená jejich přijetí.

1.3 V případě rozporu mezi těmito podmínkami a zvláštními smluvními podmínkami cenové nabídky společnosti Říha Group, spol. s r.o. budou mít přednost zvláštní smluvní podmínky této cenové nabídky. Přijetí dodávky Produktů Kupujícím bude považováno za bezvýhradné přijetí těchto podmínek.

1.4 Nebude-li v tomto ohledu uvedeno jinak, bude možné cenové nabídky Obchodního partnera přijímat po dobu maximálně 30 dnů od vydání .

1.5 V případě, že Prodávající nebo jeho vedoucí pracovníci, (jiní než v dokumentu(ech) přiloženému(ých) ke Smlouvě Prodávajícího učiní vůči Kupujícímu jakékoli oznámení nebo prohlášení, na které má Kupující v úmyslu se spoléhat, bude tak oprávněn pouze v případě, že takové oznámení nebo prohlášení bude připojeno k objednávce Kupujícího nebo schváleno na této objednávce, a poté pouze v případě, že Prodávající následně písemně potvrdí Kupujícímu, že je Kupující oprávněn vycházet z takového oznámení nebo prohlášení.

1.6 Smlouva se uzavírá mezi Prodávajícím , Kupujícím nebo Obchodním partnerem jakožto zmocniteli a Kupující nemůže postoupit právo ani povinnost vyplývající ze smlouvy bez písemného souhlasu Prodávajícího. Prodávající může práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy postoupit, upravit subdodavatelskou smlouvou nebo s nimi jinak nakládat.

1.7 Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, budou všeobecné obchodní podmínky vykládány v souladu s dodacími podmínkám INCOTERMS, jejichž znění bude aktuální k datu objednávky

 

 

 1. ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ

 

2.1 Elektronické objednávky jsou platné v případě, že veškeré informace, na nichž se Kupující, Prodávající nebo Obchodní partner a Prodávající dohodnou jako na informacích vyžadovaných a povinných, budou řádně stanoveny v dohodnutém formátu, a pokud Kupující předá objednávku Prodávajícímu nebo Obchodní partnerovi odkazem na správný identifikační kód a Prodávající přijme objednávku při výběru své elektronické pošty z příslušného systému.

2.2 S výhradou Článku 2.1 bude každá platná elektronická objednávka považována za přijatou ze strany Prodávajícího, ledaže by Prodávající do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky oznámil Kupujícímu odmítnutí objednávky, a to elektronickou poštou . Přijetím objednávky vzniká smlouva o prodeji a koupi, na kterou se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky.

 

 1. CENY

 

3.1 Nebude-li písemně dohodnuto jinak, jsou všechny ceny dle parity ex works (ze skladu Prodávajícího). Nebude-li písemně dohodnuto jinak, jsou ceny splatné v platební měně dle Smlouvy. V případě, že bude Prodávající souhlasit s dodáním Produktů jinak než do svých prostor, uhradí Kupující veškeré náklady na zabalení, dopravu, uvedení do provozu, pojištění a další náklady, které Prodávajícímu vzniknou při realizaci nebo zařizování takové dodávky.

3.2 V případě jakékoli změny v množství, vzoru nebo specifikaci vyžadovaných ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn kdykoli provést na základě písemného oznámení odpovídající úpravu ceny a dodacích podmínek.

3.3 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli před dodávkou a na základě písemného oznámení zvýšit cenu v případě, že dojde k jakémukoli zvýšení nákladů na materiál, práci, dopravu, služby, kolísání kurzu zahraniční měny, úpravu měny nebo změnu v celních poplatcích anebo v případě, že ke zvýšení nákladů Prodávajícího dojde následkem jakékoli jiné okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Prodávajícího.

3.4 Kupující nese vůči Prodávajícímu odpovědnost za jakékoli náklady za zdržení vzniklé v případě, že dojde ke zbytečnému zdržení vozidel v místě dodávky.

 

 1. DODÁVKY

 

4.1 Nebude-li písemně schváleno Prodávajícím jinak, dodávka bude realizována „ex works“ – ze skladu a má se za to, že k dodávce dochází v okamžiku, kdy Prodávající zpřístupní Produkty k vyzvednutí Kupujícím nebo jeho dopravcem v prostorách Prodávajícího.

4.2 V každém případě bude datum dodávky záviset na včasném obdržení veškerých nezbytných informací, finálních pokynů nebo souhlasů od Kupujícího.

4.3 Kupující má povinnost převzít dodávku Produktů do 5 dnů od okamžiku, kdy mu Prodávající oznámí, že jsou Produkty připraveny k dodání. Jestliže Kupující buď nepřevezme dodávku, anebo nezaplatí jednu nebo více částí Produktů, má Prodávající právo ukončit Smlouvu (aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva a opravné prostředky, jež má Prodávající k dispozici ), povinnost Kupujícího vyrobené produkty odebrat není nikterak dotčena.

4.4 V případě, že bude Kupující požadovat odložení dodávky na pozdější dobu a Prodávající bude s takovým odložením souhlasit, anebo v případě, že bude dodávka odložena na pozdější dobu jinak, aniž by Prodávající neplnil závazek, zaplatí Kupující na požádání veškeré přiměřené náklady a výdaje včetně přiměřených nákladů na skladování a přepravu. Kupující zaplatí za Produkty v souladu s těmito podmínkami, jako kdyby byly dodány v řádném termínu,(dle bodu 7.1) nebýt toho, že dodávka byla odložena na pozdější dobu na požádání Kupujícího nebo v důsledku prodlení Kupujícího. Prodávající je oprávněn požadovat úrok v souladu s Článkem 7.3.2, a to od data, k němuž by byla platba jinak splatná, kdyby nedošlo k tomuto odložení dodávky na pozdější dobu.

4.5 Nebude-li výslovně písemně dohodnuto jinak, Prodávající může dodávat po částech, a v takovém případě bude každá část dodávky považována za samostatnou dílčí Smlouvu, která se řídí těmito Všeobecnýma obchodníma podmínkami. Žádné prodlení v dodávce jakékoli části Produktů ani jakákoli závada v tomto ohledu nedává Kupujícímu právo ukončit zbývající Smlouvy.

 

 1. RIZIKO A VLASTNICKÉ PRÁVO

 

5.1 Riziko poškození nebo ztráty Produktů přechází na Kupujícího dnem dodání a poté Kupující nese výhradní odpovědnost za veškeré ztráty, poškození nebo zhoršení kvality Produktů.

5.2 Vlastnické právo k Produktům nepřejde na Kupujícího, dokud buď:-

5.2.1 Prodávající neobdrží v hotovosti nebo prostřednictvím zúčtování finančních prostředků veškeré finanční částky splatné (ať už jsou dlužné či nikoliv) Prodávajícímu na základě veškerých Smluv uzavřených mezi Kupujícím a Prodávajícím; anebo

5.2.2 Prodávající nedoručí Kupujícímu písemné oznámení, v němž se bude výslovně uvádět, že vlastnické právo k Produktům nebo k jakékoliv jejich části přechází na Kupujícího.

5.3 Dokud vlastnické právo nepřejde z Prodávajícího na Kupujícího za těchto podmínek, může Prodávající vymáhat Produkty a vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zástupci nebo zprostředkovatelé Prodávajícího jsou oprávněni vstoupit do jakýchkoliv prostor, v nichž jsou tyto Produkty uchovávány a skladovány, s dopravními prostředky nebo bez nich, za účelem vymáhání Produktů nebo aby se přesvědčili, že je dodržován Článek 5.4.

5.4 Dokud vlastnické právo k Produktům nepřejde na Kupujícího, bude Kupující vlastnit Produkty jako fiduciář a zástavní věřitel Prodávajícího a bude skladovat Produkty odděleně od ostatního zboží a zajistí, aby byly plně pojištěny na veškerá rizika, a aby u nich bylo možné zřetelně určit, že patří Prodávajícímu. Kupující rovněž nepostoupí, druhotně nepronajme, nezastaví, nezatíží, nezadluží ani nepřenechá vlastnictví Produktů nebo jakýkoli podíl na Produktech jiné osobě ani nezřídí či nedovolí, aby bylo zřízeno na Produkty jakékoli zástavní právo. Nehledě na výše uvedené, jestliže bude Kupující prodávat Produkty dále ještě před tím, než na Kupujícího přejde vlastnické právo v souladu s tímto Článkem 5, bude tak činit výhradně za následujících podmínek:

5.4.1 jakýkoliv prodej se uskuteční při běžném obchodování Kupujícího a za plnou tržní cenu a v souladu s tím se bude Kupující odpovídat Prodávajícímu a z výtěžku prodeje držet částky odpovídající fakturované ceně Produktů 4 dodaných Prodávajícím v úschově ve prospěch Prodávajícího; a

5.4.2 jakýkoli takový prodej bude prodejem majetku Prodávajícího jménem Kupujícího a Kupující bude při provádění takového prodeje jednat jako zmocnitel.

5.5 Prodávající je oprávněn kdykoli požádat Kupujícího, aby předal Produkty Prodávajícímu, a jestliže tak Kupující neučiní v přiměřené časové lhůtě, bude Prodávající oprávněn vstoupit do prostor Kupujícího nebo jakékoliv třetí strany a vymáhat a/nebo zlikvidovat nebo odstavit z provozu Produkty. Aby bylo zamezeno pochybnostem, Kupující nebude vůči Prodávajícímu uplatňovat žádný nárok, pokud jde o jakýkoli takový vstup, likvidaci nebo odstavení z provozu.

 

 1. ZRUŠENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

 

6.1 Zrušení nebo změna jakékoli Smlouvy se strany Kupujícího nebo Obchodního partnera vyžaduje předchozí písemný souhlas Prodávajícího a podmínkou pro ně je, že Kupující nebo Obchodní partner zajistí Prodávajícího proti veškerým přiměřeným nákladům a výdajům, které Prodávajícímu vzniknou v důsledku takového zrušení a změny.

6.2 Produkty vrácené Prodávajícímu bez písemného souhlasu Prodávajícího nebudou uznány za kredit.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

7.1 Nebude-li Prodávajícím písemně odsouhlaseno jinak, bude platba provedena do čtrnácti (14) dnů od data vystavení daňového dokladu, který bude vystaven v den expedice ze skladu Prodávajícího (ex works). Časová lhůta pro zaplacení ceny je podstatou Smlouvy. Žádná platba nebude považována za přijatou, dokud Prodávající neobdrží zúčtované finanční prostředky.

7.2 Veškeré platby prováděné Kupujícím vůči Prodávajícímu na základě jakékoliv Smlouvy podléhající těmto podmínkám budou prováděny bez jakéhokoliv omezení nebo podmínky a bez odečtení nebo sražení jakékoliv jiné částky a/nebo pohledávky z účtu, ať již vyrovnáním dluhu pohledávkou či jinak, a nezávisle na tom, zda taková částka a/nebo pohledávka souvisí s jakoukoliv Smlouvou podléhající těmto podmínkám nebo jinak.

7.3 V případě prodlení s placením ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn (aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva nebo opravné prostředky):-

7.3.1 bez upozornění pozastavit veškeré další dodávky na základě jakýchkoliv Smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím;

7.3.2 účtovat úrok za každý den (po i před soudním rozhodnutím) z jakékoliv dlužné částky při úrokové míře 7% p. a. nad úrokovou repo sazbou České národní banky ve znění případných změn společně s jakýmikoliv náklady na vymáhání pohledávky.

7.4 Splatnost daňových dokladů vystavených ze strany obchodního partnera je min. 60 dnů od data dodání do závodu společnosti Říha Group, spol. s r.o., přičemž platebním dnem Prodávajícího je vždy pátek daného týdne, kdy je daňový doklad splatný.

7.5 Obchodní partner vystaví daňový doklad až na základě 100% dodávky produktů či služeb a po dodání veškeré dokumentace v českém jazyce, tak jak je dáno dle obchodních podmínek a norem nebo dle dohody se společností Říha Group, spol. s r.o.

 1. ÚČTOVÁNÍ MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVKY

 

Účtování minimální objednávky platí pro všechny objednávky. Pravidelně se opakující vystavení paušálních nebo naplánovaných objednávek se bude účtovat jako minimální objednávka na jedno vydání.

 

 1. SPECIFIKACE

 

9.1 S výhradou Článku 9.2 budou Produkty, co se týče materiálů, ve všech ohledech v souladu s jakýmikoliv dohodnutými specifikacemi, anebo pokud nebude existovat žádná dohodnutá specifikace, budou obecně ve všech ohledech, co se týče materiálů, v souladu s jakýmikoliv zveřejněnými specifikacemi, které vydá Prodávající.

9.2 Prodávající si vyhrazuje právo navrhnout a provést změny v rozměrech nebo jiných specifikacích Produktů tak, aby odpovídaly platným normám nebo zákonům, anebo které jsou jinak opodstatněné s ohledem na povahu Produktů.

9.3 O informace obsažené v případné technické dokumentaci vydané Prodávajícím se lze opírat v případě, kdy je nezbytná správnost za přesně daných okolností, pro které jsou vyjádřeny. Jinak jakékoliv názorné příklady, podrobné informace týkající se výkonu, příklady instalací a způsoby montáže – skladovaní a veškerá další technická data v této dokumentaci vycházejí ze zkušeností a testování ve zkušebních podmínkách a jsou poskytovány výhradně jako závazné . Žádné tyto informace nebo data nebudou součástí Smlouvy, pokud Kupující nedodrží ustanovení Článku 1.5 týkající se oznámení a prohlášení a Prodávající neposkytne potvrzení uvedené v tomto Článku.

 

 1. ZTRÁTY, NEDOSTATKY A POŠKOZENÍ PATRNÉ PŘI KONTROLÁCH DODÁVEK

 

10.1 Kupující je oprávněn reklamovat pouze (a s výhradou Článků 11 a 12) nedostatky nebo vady na Produktech, které jsou zjevné při vizuální kontrole, jestliže Kupující:-

10.1.1 provede kontrolu Produktů v den vykládky v místě dodání ;

10.1.2 informuje Prodávajícího o jakékoliv ztrátě, nedostatku nebo poškození (jinak než prostřednictvím podpisu oprávněné osoby na dodacím listě) v den vykládky ; a

10.1.3 uspokojivým způsobem prokáže Prodávajícímu, že k této ztrátě, nedostatku nebo poškození došlo před dodávkou.

10.2 Kupující nemá žádná práva, co se týká ztráty, nedostatku nebo poškození, pokud neposkytne Prodávajícímu přiměřenou možnost zkontrolovat Produkty a prozkoumat jakoukoliv reklamaci před použitím nebo úpravou Produktů nebo jakýmkoliv zásahem do Produktů.

10.3 Na základě platné reklamace provedené v souladu s tímto Článkem 10 je Kupující oprávněn (v případě oznámených nedostatků) obdržet v přiměřené časové lhůtě dodávku Produktů odpovídajících deficitu a (v případě vad) opravám nebo náhradám dotčených Produktů anebo, podle uvážení Prodávajícího, kredit za cenu Produktů, ale Prodávající nemá žádnou další povinnost jakéhokoliv druhu. V případě, že reklamace ztráty, nedostatku nebo poškození při dodávce nebude provedena u Prodávajícího v souladu s tímto Článkem 10, budou Produkty považovány za kompletně dodané a nepoškozené v souladu s touto Smlouvou, a Kupující bude mít tudíž povinnost za Produkty zaplatit.

10.4 Ztráty, nedostatky nebo poškození při dodávce Produktů nebo při dodávce jakékoliv části nejsou důvodem pro ukončení Smlouvy nebo zbývající části Smlouvy (podle okolností).

10.5 V případě že Kupující zjistí na dílčí částí dodávky nedostatek nebo poškození dle bodu 10. není oprávněn pozastavit platbu za celou dodávku, nýbrž pouze dílčí část odpovídající ceně poškozeného produktu ,tímto nevzniká nárok kupujícího na penále vůči prodávajícímu v objemu celé dodávky.

10.6 Prodávající je oprávněn uplatňovat náhradu škody vzniklou na vyráběných produktech či v průběhu výroby z důsledku chybně dodaného či vadného polotovaru, nebo suroviny dodávané obchodním partnerem.

 

 1. ZÁRUKA

 

11.1 Prodávající poskytne na své produkty záruku 12 měsíců ode dne dodání, pokud není v nabídce či jiném smluvním dokumentu (SoD, KS…) uvedena záruční lhůta většího rozsahu.

11.2 Na základě následujících podmínek v tomto Článku 11.2 Prodávající zaručuje, že Produkty budou prosty vad vzniklých v důsledku vadného vzoru, řemeslného zpracování nebo materiálů (odlišných od materiálů poskytnutých zdarma). Tato záruka bude poskytnuta na dobu dle smlouvy od data dodávky Produktů nebo na dobu 12-ti měsíců, přičemž na opravy se vztahuje záruka na skryté vady 6 měsíců nebo dle data životnosti – dle toho co nastane dříve. Tato záruka podléhá následujícím podmínkám:-

11.2.1 Prodávající obdrží písemné oznámení o vadě v záruční lhůtě této záruky;

11.2.2 Produkt bude zpřístupněn Prodávajícímu pro účely kontroly v místě působení Kupujícího v ČR, aniž by byl Produkt dále používán nebo upravován anebo na něm byly prováděny zásahy třetí osobou.

11.2.3 vada nepředstavuje ztrátu, nedostatek nebo poškození, jež měl Kupující oznámit Prodávajícímu podle Článku 10;

11.2.4 k vadě nedošlo v důsledku žádné specifikace vzoru nebo pokynu, který dal Kupující;

11.2.5 Kupující se plně řídil veškerými pokyny Prodávajícího, které se týkají používání a skladování Produktu.

11.3 Po přijetí oznámení reklamace ze strany Kupujícího v souladu s Článkem 11.2 může Prodávající podle svého uvážení Produkty zdarma opravit nebo poskytnout uspokojivou náhradu Produktů , v přiměřené časové lhůtě od okamžiku, kdy byla provedena reklamace. Aby nedošlo k pochybnostem, záruka podle Článku 11.2 se nevztahuje na žádné nedostatky u Produktů související s běžným opotřebením a neodborným zacházením.

11.4 V případě, že Prodávající opraví Produkty nebo poskytne uspokojivou náhradu Produktů, Kupující musí tyto opravené nebo nahrazené Produkty přijmout a Prodávající nebude mít žádnou odpovědnost, co se týká jakékoliv ztráty nebo poškození jiného technologického zařízení jakéhokoliv charakteru vzniklých z důsledku poruchy Produktů, předtím než dojde k opravě vadných Produktů nebo dodání náhradních Produktů a to jak v dob době záruční tak i pozáruční.

11.5 V případě Produktů, které nebyly vyrobeny Prodávajícím:

11.5.1 Prodávající neposkytne žádnou záruku, v případě, že prodej nebo používání Produktů bude porušovat práva k duševnímu vlastnictví a to ani žádné třetí straně

11.5.2 povinnosti Prodávajícího týkající se vad na těchto Produktech jsou omezeny na záruku (bude-li nějaká), kterou Prodávající obdrží od výrobce nebo dodavatele těchto Produktů.

11.6 Prodávající není odpovědný a Kupující zbaví Prodávajícího odpovědnosti za veškeré náklady, nároky, škody, finanční závazky a výdaje vzniklé Kupujícímu v důsledku používání produktů.

11.7 Obchodní partner poskytuje Prodávajícímu na své dodávky či opravy záruku 24 měsíců na ND a při opravách taktéž na prováděné práce, pokud není Smlouvou záruka stanovená v delší lhůtě. V případě reklamce provedené práce v záruční době je povinen Obchodní partner Prodávajícímu nahradit veškeré škody, které mu vznikli a to do 14-ti dní od jejich vyčíslení.

 

 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

12.1 Prodávající nenese odpovědnost za neúmyslnou škodu nebo smrt nebo osobní újmu vzniklou technickou příčinou.

12.2 Za žádných okolností jakéhokoliv druhu neponese Prodávající smluvní odpovědnost, odpovědnost z občanskoprávních deliktů nebo jinou odpovědnost z jakékoli příčiny a z jakéhokoli nároku, škody, ztráty nebo nákladů, pokud jde o:(a) ušlý zisk; (b) ztrátu možnosti používat produkt; (c) ztrátu předpokládaných úspor;(d) obchodní ztrátu; (e) ztrátu příležitosti; (f) ztrátu dobrého jména; (g) ztrátu pověsti; (h) ztrátu dat; (i) zbytečné výdaje; nebo (j) jakoukoliv jinou ztrátu nebo škodu z jakékoliv příčiny. Aby bylo zamezeno pochybnostem, body v tomto Článku 12.2 jsou zamýšleny stranami jako oddělitelné.

12.3 Aniž by byl dotčen Článek 12.2, maximální celková odpovědnost Prodávajícího za veškeré nároky uplatňované Kupujícím v souvislosti s jakoukoli Smlouvou nepřesáhne 0,5% smluvní ceny Produktů, a Kupující souhlasí, že uzavře adekvátní pojištění k pokrytí nároků při překročení této částky.

12.4 Ceny jsou uvedeny Prodávajícím na základě omezení odpovědnosti stanovené v těchto podmínkách. Kupující je oprávněn požádat Prodávajícího o souhlas s vyšším limitem odpovědnosti a Prodávající poté může (podle svého uvážení) uvést upravenou cenu, přičemž vezme v úvahu jakékoliv zvýšené pojistné, jež ponese Prodávající.

12.5 Kupující zbaví Prodávajícího odpovědnosti za veškeré ztráty, náklady, nároky, škody, výdaje a finanční závazky týkající se nebo vzniklé v důsledku jakékoliv újmy, ztráty nebo škody jakéhokoliv druhu, kterou utrpí jakákoliv osoba v důsledku nebo v souvislosti s dodávkou Produktů Prodávajícím nebo jakýmkoliv konáním či opomenutím Kupujícího při plnění jeho povinností podle Smlouvy, s výjimkou případů, kdy je takový nárok nebo ztráta přímým důsledkem nedbalosti Prodávajícího.

 

 1. DŮVĚRNÉ INFORMACE ATD.

 

Veškeré výkresy, dokumentace, záznamy, počítačový software a další informace dodané Prodávajícím, přičemž nezáleží na tom, zda je vytvořil sám nebo třetí strana, jsou dodávány pod výslovnou podmínkou, že Prodávající (nebo třetí strana) si na ně vyhrazuje autorské právo a že ani je ani výňatky z nich nebo jejich kopie Kupující bez písemného souhlasu Prodávajícího nepřenechá, nepůjčí, nevystaví ani neprodá, a ani je nepoužije jinak než ve spojitosti s Produkty, v souvislosti s nimiž jsou vydány.

 

 1. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 

14.1 S výhradou Článku 14.3, jestliže proti Kupujícímu někdo uplatní nárok nebo mu bude hrozit žaloba tvrdící, že Produkty v dodané podobě porušují Práva k duševnímu vlastnictví jakékoliv třetí strany, potom pod podmínkou, že Kupující ihned informuje a v plné míře spolupracuje s Prodávajícím a na požádání umožní Prodávajícímu vést vlastní obhajobu, Prodávající nahradí Kupujícímu veškeré náklady, nároky, škody, finanční závazky a výdaje vzniklé Kupujícímu v důsledku takového soudního řízení.

14.2 Prodávající má možnost na vlastní náklady buď upravit Produkty, které porušují Práva k duševnímu vlastnictví tak, aby je neporušovaly, nebo vyměnit Produkty za náhradní, které tato práva neporušují, anebo zpětně odkoupit Produkty od Kupujícího za cenu, kterou za ně zaplatil Kupující, minus poplatek za jejich používání.

14.3 Prodávající neponese žádnou odpovědnost, co se týká nároků za porušení Práv k duševnímu vlastnictví třetí strany v důsledku výroby nebo dodávky Produktů podle pokynů Kupujícího nebo v souladu s návrhy, plány nebo specifikacemi, které poskytl Kupující, a Kupující odškodní Prodávajícího za veškeré ztráty, škody, výdaje, náklady nebo jiné finanční závazky vzniklé z těchto nároků.

 

 1. VÝKRESY ZÁKAZNÍKA

 

Kupující nese výhradní odpovědnost za zajištění, že veškeré výkresy, informace, upozornění a doporučení, které Kupující nebo jeho zástupci, zaměstnanci, konzultanti nebo poradci specifikují nebo poskytnou Prodávajícímu, jsou přesné, správné a vyhovující. Posouzení nebo zvážení těchto výkresů, informací, upozornění nebo doporučení ze strany Prodávajícího nebude mít za následek jakoukoliv odpovědnost na straně Prodávajícího.

 

 1. UKONČENÍ SMLOUVY

 

16.1 Aniž by byla dotčena jakákoliv jiná práva nebo opravné prostředky Prodávajícího, Prodávající je oprávněn v kterékoliv následující situaci ukončit (zcela nebo zčásti) Smlouvu a/nebo pozastavit dodávky a/nebo na požádání obdržet platbu veškerých finančních částek dlužných a splatných Kupujícím:-

16.1.1 Kupující uzavře nebo navrhne jakoukoliv dobrovolnou dohodu nebo jakékoliv jiné vyrovnání nebo smlouvu o vyrovnání se svými věřiteli nebo postoupení ve prospěch svých věřitelů;

16.1.2 Kupující bude podroben zřízení správy konkurzní podstaty nebo se dostane do konkurzu nebo půjde do likvidace;

16.1.3 Kupující předložil žádost o likvidaci své společnosti nebo podal žádost o ustanovení prozatímního likvidátora společnosti nebo svolal shromáždění věřitelů v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění;

16.1.4 Kupující nebude moci splnit své závazky, když se stanou splatnými, nebo přestane podnikat nebo hrozí, že přestane podnikat;

16.1.5 Prodávající se opodstatněně domnívá, že nastala nebo může nastat jakákoliv z výše uvedených událostí nebo stejná či obdobná událost na základě jakýchkoliv příslušných zákonů, jimž Kupující nebo jakákoliv spřízněná osoba podléhá;

16.1.6 Kupující nebo jakákoliv spřízněná osoba poruší zásadním způsobem tuto Smlouvu nebo umožní, aby tato Smlouva byla zásadním způsobem porušena.

 

 1. FORCE MAJEURE

 

17.1 Prodávající nenese odpovědnost za neplnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy z důvodu událostí, které jsou mimo jeho přiměřenou kontrolu, včetně, mimo jiné, zásahů vyšší moci, stávek, nepokojů, výluk nebo jiných protestních akcí včetně pracovních sporů (ať již takové spory zahrnují zaměstnance, či nikoliv), nedostatku materiálů anebo z důvodu jakéhokoliv jiného zásahu, záležitosti nebo věci mimo jeho přiměřenou kontrolu.

17.2 V případě, že Prodávající nesplní své povinnosti z jakéhokoliv důvodu uvedeného v Článku 17.1 do šesti měsíců od lhůty pro plnění, může na základě písemné výpovědi kterákoliv ze smluvních stran ukončit Smlouvu bez povinnosti k druhé straně až na to, že Kupující zaplatí veškeré Produkty dodané nebo dokončené v době ukončení Smlouvy.

 

 1. PRODUKTY POSKYTNUTÉ ZDARMA

 

18.1 Produkty poskytnuté zdarma budou pojištěny Kupujícím a zůstanou neustále vystaveny riziku odpovědnosti Kupujícího a Prodávající neponese odpovědnost za ztrátu nebo škodu na jakýchkoliv takových produktech poskytnutých zdarma během zhotovení díla či opravy Prodávajícím nebo jakýmkoliv subdodavatelem, kterého využívá Prodávající, nebo v průběhu doby, kdy se budou nacházet v prostorách Kupujícího.

18.2 Kupující zbaví Prodávajícího odpovědnosti za veškeré ztráty, náklady, nároky, náhrady škod, finanční závazky a výdaje, co se týká újmy, ztráty nebo škody jakéhokoliv druhu vzniklé z dodávky produktů poskytnutých Prodávajícím zdarma nebo v souvislosti s takovou dodávkou.

18.3 Kupující uhradí náklady spojené s provozem zapůjčených produktů včetně jejich dopravy či složení.

18.4 V případě, kdy jsou materiály použité při výrobě Produktů dodány Kupujícímu nebo jménem Kupujícího Prodávajícímu, ponese Kupující za tento materiál odpovědnost a zbaví Prodávajícího odpovědnosti za jakoukoliv ztrátu, škodu, újmu nebo náklady jakéhokoliv druhu vzniklé přímo či nepřímo z jakékoliv chybné nebo nesprávné úschovy materiálů.

 

 1. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Kupující souhlasí, že bude jednat v souladu s veškerými informacemi a pokyny, které dodá Prodávající, a které se týkají Produktů, včetně, mimo jiné, veškerých podmínek nezbytných k zajištění toho, aby byly Produkty bezpečné a nepředstavovaly riziko pro zdraví vždy, když je umísťuje, čistí, obsluhuje nebo u nich provádí údržbu jakákoliv osoba. Kupující přijme taková opatření, která jsou výslovně uvedena v těchto informacích, nebo která jsou jinak nezbytná k zajištění toho, že Produkty budou vždy bezpečné a nebudou představovat riziko pro zdraví, pokud to bude reálně možné.

 

 1. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ

 

20.1 Kupující ponese výhradní odpovědnost za získání veškerých nezbytných dovozních nebo vývozních licencí či povolení potřebných pro dodávku Kupujícímu a Kupující bude odpovědný za veškerá cla, vyclívací poplatky, daně, poplatky za zprostředkování (makléřská provize) a další částky splatné v souvislosti s dovozem, vývozem a/nebo dodávkou Produktů.

20.2 Kupující souhlasí, že bude na vlastní náklady jednat plně v souladu s veškerými platnými zákony pro dovoz a vývoz, omezeními, kontrolami národní bezpečnosti a předpisy České republiky a s veškerými dalšími platnými místními zákony nebo nařízeními.

20.3 Kupující souhlasí a zavazuje se, že:

20.3.1 bude jednat v souladu s podmínkami jakékoliv vývozní licence, licenční výjimky nebo generální licence udělené nebo schválené příslušným orgánem státní správy, a že zpětně nevyveze ani nepředá žádné Produkty přímo ani nepřímo žádné osobě, subjektu nebo na území, na něž se tato vývozní licence, licenční výjimka nebo generální licence nevztahuje; a

20.3.2 (bez ohledu na předchozí vývozní licenci, licenční výjimku nebo generální licenci), Produkty nebudou dodány přímo ani nepřímo žádné osobě, subjektu nebo na území, na něž je uvaleno embargo, které jsou zakázány, vyloučeny nebo podléhají jinak sankcím Spojeného království, Evropské unie, Spojených států amerických nebo území, kde má Kupující sídlo.

20.4 Kupující bude jednat v souladu se všemi příslušnými protikorupčními zákony v souvislosti se Smlouvou a podnikáním Prodávajícího a ihned informuje Prodávajícího, pokud zjistí nebo bude mít podezření, že kterýkoliv z jeho vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců nebo zástupců jedná nebo jednal.

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

21.1 Vzdání se nebo odklad uplatnění jakýchkoliv práv nebo opravných prostředků nebo jejich neuplatnění ze strany Prodávajícího se nedotkne jakéhokoliv jiného nebo dalšího uplatnění těchto práv nebo opravných prostředků v budoucnosti ani nezamezuje takovému jejich uplatnění.

21.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto podmínek bude považováno za neplatné nebo nevynutitelné, zcela nebo zčásti, pak nedotčené ustanovení (nebo část ustanovení, podle okolností) zůstává v plné platnosti a účinnosti. Nadpisy a titulky jsou vloženy pouze pro pohodlí a nemají vliv na výklad těchto podmínek.

21.3 Strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z předmětu těchto podmínek a jakékoliv Smlouvy nebo jakýmkoliv způsobem související s předmětem těchto podmínek a jakékoliv Smlouvy (nezávisle na tom, zda by měly smluvní, deliktní či jinou povahu) se budou řídit a budou vykládány v souladu se zákony České republiky a Kupující a Prodávající souhlasí, že jakoukoliv spornou záležitost nebo spor (nezávisle na tom, zda by měly smluvní či deliktní povahu), které mezi nimi mohou vzniknout, budou přednostně řešení smírčí cestou a nebude li tato možná předloží českým soudům s výlučnou příslušností.

 

 

 

Vydal:

 

 

 

Bc.Říha Karel

Jednatel společnosti


10.11.2022

PŘÍSTAVBA HALY Přestože momentální situace v průmyslu není nakloněna investicím a většina firem vyčkává s vývojem, tak my můžeme konstatovat, vzhledem k příznivému rozvoji naší společnosti, spojený zejména s vlastní montáží moderních úsporných kompresorů řady RG, že zahajujeme stavební úpravy naší haly ve Vsetíně. Jedná se o rozšíření stávajících výrobních a skladovacích krytých prostor, kdy dojde k navýšení plochy […]


19.10.2022

PROHLÉDNĚTE SI FOTO + VIDEO! Naše firma finančně podpořila vybudování památníku vsetínskému rodákovi, plukovníku in memoriam, Františku Vavřínkovi (1914-1978), který působil jako pilot a příslušník RAF za 2.světové války. Památník je situovaný nedaleko místa Vavřínkova rodiště pod budovou Maštalisek na Horním městě ve Vsetíně. Má tvar směrovky stíhacího letounu Spitfire, na kterém Vavřínek v Británii […]


23.6.2022

NOVINKA !!! jelikož neustále zdokonalujeme naše služby, připravili jsme pro Vás novinku – MĚŘENÍ PRŮTOKU, TLAKU A TEPLOTY stlačeného vzduchu ve Vaší kompresorové stanici. Pro více informací klikněte na tento odkaz na našich stránkách, nebo v menu nalevo – položka „NOVINKA – měření průtoku STLV“  

» více

Aktuální nabídka bazaru

Nabízíme second hand zařízení na úpravu stlačeného vzduchu k prodeji / zapůjčení.

Kontaktní formulář